Laisvos darbo vietos

Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui vietai užimti nuo 2023 m. birželio 10 d. 1 etato (koeficientas 14,94).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą;  
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus; 
 • mokėti vieną iš užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (WordExcelPowerPoint, internetu ir elektroniniu paštu);
 •  žinoti švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo teisinius santykius, vaikų teisių apsaugos įstatymą, gebėti rengti dokumentus pagal galiojančius teisės aktus;
 •  būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti, analizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, pagal priskirtą kompetenciją priimti sprendimus bei dirbti komandoje; 
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, siūlymus ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu;
 • turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis; 
 • būti susipažinęs su projektų rengimo, įgyvendinimo principais.

       

Privalumai: 

 • magistro laipsnis;
  • tiksliųjų mokslų atstovas, gebantis naudotis IKT;
   • darbo su 14-18 metų amžiaus mokiniais patirtis; 
  • žinoti pedagoginio darbo ypatumus (išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, spec.  pedagogikos, psichologijos pagrindus, metodikas);

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Gyvenimo aprašymą (CV); 
 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Užpildytą pretendento anketą: asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės kompetencijos.

 Dokumentų teikimas: Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Norint teikti prašymą dalyvauti konkurse į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, prie VATIS prašymų teikimo modulio galima prisijungti dviem būdais:

 1. Valstybės tarnybos portale, skiltyje Darbo skelbimai viešajame sektoriuje > Kiti darbo skelbimai prie reikiamo skelbimo spausti „Pateikti prašymą“.
 2. Tiesiog surinkti adresą https://pm.vataras.lt. Jungiantis bet kuriuo iš šių būdų, reikia pasirinkti paslaugą „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“. Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Funkcijos:

 • stebėti mokytojų pamokas, analizuoti mokymo metodus ir formas;
 • skatinti mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, inicijuoti pedagoginių metodų diegimą;
 • rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;
 • organizuoti Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, gautą informaciją naudoti mokyklos veiklos planavimui ir tobulinimui;
 • analizuoti ir apibendrinti mokyklos pedagogų veiklą;
 • kontroliuoti individualių ir grupinių dienynų tvarkymą (elektroninis dienynas);
 • tikrinti mokinių asmens bylas, saugaus elgesio instruktažus;
 • kuruoti organizuojamų renginių veiklą, palaikyti ryšius su miesto ir savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigomis;
 • koordinuoti mokyklos projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą;
 • teikti mokyklos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo gerinimo klausimais.; 
 • bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais;
 • išmanyti Vaiko gerovės komisijos darbą, jos veiklą reglamentuojančius įstatymus ir tvarkas;
 • vykdyti prevencinių programų įgyvendinimą gimnazijoje;
 • savarankiškai vykdyti kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;
 • pavaduoti laikinai nesantį mokyklos direktorių (ligos, atostogų, komandiruotės ir k t. atvejais);
 • sudaryti ugdymo tvarkaraštį;
 • pildyti darbo laiko  apskaitos žiniaraščius;
 • dirbti su dokumentų sistemomis PERONALAS, AVILYS, KELTAS.

Numatoma konkurso data - 2023-06-07.

 

1. Specialiojo pedagogo (0,5 etato, koeficientas nuo 8,71);
Darbo sutarties rūšis – neterminuota
Įdarbinimas nuo rugsėjo 1d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos.
2.Lietuvių kalbos mokytojo (1,2 etato, koeficientas nuo 8,71).
Darbo sutarties rūšis – neterminuota
Įdarbinimas nuo rugsėjo 1 d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

3. Užsienio (anglų) kalbos mokytojo (1 etatas, koeficientas nuo 8,71)

Darbo sutarties rūšis – neterminuota
Įdarbinimas nuo rugsėjo 1 d.
Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).
Darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Specialieji reikalavimai:
1. Įgytas aukštasis, aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis iki 1995 metų specialisto
išsilavinimas ir pedagogo kvalifikaciją.
2. Išmanyti:
2.1. bendrųjų, individualių programų rengimo principus, specialiųjų programų ir išsilavinimo
standartų, bendrųjų ugdymo planų rengimą;
2.2. pedagoginio vertinimo metodiką, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių,
mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų
ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių
psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
4. Gebėti dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);
5. Būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto  ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo
programoms.
6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir
konfliktus, dirbti komandoje.
7. Gebėti savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose,
projektuose ir kitose veiklose.


Pretendentas privalo pateikti:

 •  prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 •  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas savybes, kalbų žinojimą ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą), patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia elektroniniu paštu: rastine@zemynosgimnazija.lt
Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorius Nikolaj Petunov.
Kontaktai:
e-paštas: 
rastine@zemynosgimnazija.lt
Tel. pasiteiravimui (8-46) 403 105, + 370 672 18 582
Informacija paskelbta 2023-05-22
Direktorius Nikolaj Petunov.

 

 

Atnaujinta: 2023-05-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Gimnazijos socialiniai partneriai