Biblioteka

Gimnazijos biblioteka

Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos biblioteka įkurta 1965 metais. 2000–2001 mokslo metais tapo profilinio ugdymo dalyve. Mokyklos bendruomenė ieškojo naujų mokymo metodų, būdų, telkė pedagogus dirbti savarankiškai, intensyvinti pamokos darbą, skatino mokinių savarankiškumą. Įgyvendinant šiuos ugdymo ir mokymo uždavinius, tradicinė biblioteka ir skaitykla nebeatitiko šiuolaikinių reikalavimų, todėl ji buvo pertvarkoma kaip informacijos centras, padedantis diegti naujas technologijas, taikyti alternatyvų mokymą.

Šiandien biblioteka iš tradicinės, įprastos bibliotekos perauga į biblioteką – informavimo ir kultūros centrą, kuris atitinka visos visuomenės interesus. Bibliotekos kaita prasidėjo 1998–1999 m. m. Per šį laikotarpį išplėstos patalpos, įkurta 30 vietų skaitykla vyresniųjų klasių mokiniams. Skaitykloje veikia 5 kompiuteriai su interneto prieiga. Kaupiamos magnetinės ir elektroninės laikmenos, įvairūs kūrybiniai darbai, renkama lankytojų poreikius atitinkanti informacinė medžiaga įvairiais klausimais.

Biblioteninke gimnazijoje dirba

Janina Dumčiuvienė Bibliotekininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.015 – 14.45

11.45 – 12.15

Antradienis

11.15 – 18.45

11.45 – 12.15

Trečiadienis

7.15– 14.45

11.45– 12.15

Ketvirtadienis

11.15 – 18.45

11.45 – 12.15

Penktadienis 7.15 – 14.45 11.45 – 12.15

Biblioteka Atnaujinta Dydis
Literatūros sąrašas I klasei 2022-01-04 19:07:14 563.06 KB
Literatūros sąrašas II klasei 2022-01-04 19:07:15 347.5 KB
Literatūros sąrašas III–IV klasei 2022-01-04 19:07:15 307.95 KB
Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2021 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 327.66 KB
Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita 201.16 KB

Bibliotekos fondą sudaro:

 • 7483 egzempliorių grožinės literatūros
 • 20807 egzempliorių vadovėlių

Bibliotekos struktūra:

 • Abonementas
 • Internetinė skaitykla (30 vietų)
 • Skaitykla

Informacijos amžiuje mokyklos biblioteka veiklos prioritetu laiko informacinių gebėjimų formavimą naudojant informacines technologijas, bibliotekininko veikla integruojama į ugdymo procesą (vyksta informacinių įgūdžių formavimo pratybos, mokiniai mokosi rengti projektus).

Mokyklos nuostatuose apibrėžtos 4 pagrindinės mūsų mokyklos bibliotekos funkcijos:

 • Informacinė. Bibliotekoje suintensyvėjo informacijos kaita . Kaupiama ir siūloma informacija, reikalinga šiandien, atitinkanti mokyklos veiklos tikslus, prioritetus, lankytojų poreikius. Atsirado profesinio konsultavimo kampelis, naudingi interneto adresai. Kaupiamos magnetinės ir elektroninės laikmenos.
 • Kultūrinė. Mokyklos siekis išugdyti visapusišką, gebančią bendrauti asmenybę tapo ir bibliotekos siekiu. Bibliotekoje organizuojame temines popietes, apskritojo stalo diskusijas, projektų pristatymus, susitikimus.
 • Metodinė. Biblioteka – informacijos centras teikia konsultacijas kolegoms, mokytojams, studentams. Bibliotekoje buvo organizuojamos paskaitėlės „Informacinių gebėjimų ugdymas“, „Katalogai , kartotekos, jų paskirtis“.
 • Tiriamoji. Bibliotekininkas analizuoja savo veiklą , kartą per metus organizuoja anketines apklausas. Darbuotojas privalo žinoti darbo klaidas, mokytojų poreikius.

Mūsų mokykla gali didžiuotis turėdama tikrai aktyvią bibliotekininkę Janiną Dumčiuvienę, kuri visada padės, patars, pakonsultuos, be to, nebijo pati klausti, domėtis, nuolat tariasi su metodikos grupėmis dėl užsakomų knygų pavadinimų ir skaičiaus. Nuoširdi, besišypsanti, bet griežta ir teisinga yra mūsų Janytė. Per 2005 metais rudenį vykusią akreditaciją buvo pastebėta mūsų bibliotekos vedėja kaip veikli ir atsakinga darbuotoja, sekanti ne tik bibliotekininkystės, bet ir šiuolaikinio technologijų gyvenimo naujienas. Štai todėl mūsų biblioteka yra mėgstama tiek mokytojų, tiek mokinių, o tai turbūt yra svarbiausia, kai vaikai labiau prie kompiuterio nei prie knygos linkę pasėdėti. Janina Dumčiuvienė kalba, kad jai patinka dirbti su žmonėmis ir tobulinti bibliotekos darbą.

Ji mano, kad šiuolaikinės mokyklos biblioteka:

 • Sprendžia ugdymo uždavinius, dalyvauja mokymosi procese.
 • Nukreipia mokinius į savarankišką mokymąsi.
 • Moko informacinių įgūdžių.
 • Bendradarbiauja su mokytojais ir mokiniais.
 • Turi reikiamus resursus ir patalpas.
 • Palaiko ryšius su kitomis bibliotekomis, mokyklomis.
 • Turi nuolat besimokantį bibliotekininką.


„Žemynos“ bibliotekoje yra ir profesinio orientavimo centras.

Keičiantis politinei ir ekonominei sistemai, vis didėja aukščiausios klasės specialistų poreikis. Mokiniai ir jų tėvai nepakankamai turi informacijos apie šiuo metu paklausias profesijas Lietuvoje ir kur jas galima įsigyti. Todėl „Žemynos“ gimnazijoje vienas iš pagrindinių uždavinių yra sukurti profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemą, kuri padėtų mokiniui pasirinkti būsimą profesiją. Šiuo metu mokykloje kaupiama medžiaga apie įvairias mokyklas (universitetus, kolegijas, profesines mokyklas ), atskiras profesijas. Organizuojami susitikimai su Darbo biržos, atskirų mokyklų atstovais, Karjeros centru. Mokykloje ruošiami stendai, kuriami plakatai įvairių profesijų temomis. Mokymo kabinetuose yra profesinio orientavimo skyriai.

Šiandieninė biblioteka – tai erdvė, kurioje gimsta ir skleidžiasi idėjos. Mūsų mokyklos biblioteka – tai bendras bibliotekininkės, administracijos, mokytojų darbas sudarant sąlygas mokinių savarankiškam darbui, kūrybai, informacinės kultūros ugdymui.

Keičiasi mokytojo ir bibliotekininko statusas. Mokytojas nebėra visažinis informacijos nešėjas ir perteikėjas. Jis tampa informacijos paieškos, atrankos, vertinimo ir pritaikymo koordinatoriumi. Šiandien mokytojas turi mokyti mokinius gyventi informacinėje visuomenėje, skatinti juos savarankiškai ir kritiškai mąstyti. Mokytojas turi būti informacinės paieškos žinovu, konsultantu.
Taigi „Žemynos“ gimnazija savo bibliotekoje ne tik mokosi, šviečiasi, tobulėja, bet ir ilsisi, bendrauja.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
 • 9. 15.50 – 16.35
Gimnazijos socialiniai partneriai