Turinio auditas

74%
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Nikolaj
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Išimti „Renkuosi mokyti“ nuorodą. Perkelti nuorodas iš seno tinklapio

Nikolaj
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.


Ar čia naujausia informacija?

Nikolaj
18 Neformalusis švietimas Rekomendacija

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Būrelių pateikimo būdas yra tobulintinas. Reikėtų įvesti bendra formatą, kuris sudarytų:

- bent viena kokybiška nuotrauka, iliustacija, geresniu atveju ir daugiau nuotraukų ir video, nes toks turinys įdomus.
- aprašymas
- kada vyksta būrelis
- mokamas ar nemokamas
- vadovas ir jo kontaktai

 

Nikolaj
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Nikolaj
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Nikolaj
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
+Nuotrauką (nedės)
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Patikrinti ar visos nuorodos aktualios

Nikolaj
158 STEAM ugdymas Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Nikolaj
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Nikolaj
194 Brandos egzaminų laikymas Bendrieji reikalavimai

Paslauga turi turėti aprašymą ir atsakingą asmenį

Nikolaj
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Kokių banerių reikia?

Nikolaj
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Nikolaj
79 Apie gimnaziją Neutrali

Įdėjome video, kurį radome, bet būtų labai gerai parengti ir kažkokį aprašymą, pristatyti istoriją.

Nikolaj
116 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Nikolaj
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Nikolaj
164 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Nikolaj
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Nikolaj
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Nikolaj
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Mokytojų tarybą sudaro visi mokytojai, o funkcijos yra nuostatuose. Bet jie nekopijuojami. :(

Nikolaj
8 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?


Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
9 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Nikolaj
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Nikolaj
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Nikolaj
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Nikolaj
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Nikolaj
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Nikolaj
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Nikolaj
32 Parama Neutrali Nikolaj
34 Ugdymas Neutrali Nikolaj
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Nikolaj
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Nikolaj
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Nikolaj
46 Administracinė informacija Neutrali Nikolaj
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Nikolaj
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Nikolaj
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Jau naujasnis turėtų būti.

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Nikolaj
55 Viešieji pirkimai Neutrali Nikolaj
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Nikolaj
62 Gimnazija Neutrali Nikolaj
63 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Nikolaj
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Nikolaj
78 Svetainės medis Neutrali Nikolaj
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus

Negali būti tiesiog failas, turi būti kažkoks intro į tai.

 

Nikolaj
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Nikolaj
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Nikolaj
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schem

Nikolaj
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Neteiks.

Nikolaj
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Nikolaj
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Nikolaj
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Nikolaj
115 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Nikolaj
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.

Nikolaj
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Nikolaj
130 Slapukų politika Neutrali Nikolaj
133 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Nikolaj
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Nikolaj
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką (rekomendacija) neteiks
Pareigybės aprašą (privaloma) neteiks

 

Nikolaj
156 Turinio auditas Neutrali Nikolaj
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašykite iš nuostatų, jei šie netinka.

Nikolaj
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Nikolaj
163 Savivalda Neutrali Nikolaj
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Tuomet prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
Su paslauga susijusius dokumentus.

Nikolaj
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Nikolaj
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Nikolaj
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Nikolaj
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
171 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Nikolaj
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Nikolaj
176 Darbo taryba Neutrali Nikolaj
177 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Nikolaj
178 Covid-19 Neutrali Nikolaj
179 Projektas „Roots and Offshoots" Neutrali Nikolaj
180 Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Rekomendacija

Ar šis projektas finansuotas ES fondų? Tuomet čia reikia programos logotipo

Nikolaj
182 Mokinių senatas Neutrali

Jūsų nuostatai yra skanuoti, paimtume informaciją patys :(

Nikolaj
183 Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Neutrali Nikolaj
184 Projektas ”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma Rekomendacija

Nuoroda į muziejaus puslapį gali būti tokiu atveju, jei muziejus yra jūsų draugas, partneris.

Jei vykdote projektą, tai būtų šaunu parengti informaciją apie tai ir skelbti prie visų kitų jūsų projektų.

Nikolaj
185 Projektas ,,Social Breeze" Neutrali Nikolaj
186 Projektai dideli maži ekranai Neutrali Nikolaj
187 Projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“ Neutrali Nikolaj
188 Tarptautinis projektas „Eco world – our future“ Neutrali Nikolaj
189 Tarptautinis projektas „Building Europe through entrepreneurship and employment“ Neutrali Nikolaj
192 Uniformos Neutrali Nikolaj
193 Individualus ugdymo planas Neutrali Nikolaj
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Nikolaj
195 Pranešėjų apsauga Neutrali Nikolaj
196 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Nikolaj
197 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Nikolaj
198 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Nikolaj
200 Metų knyga Neutrali Nikolaj
201 Mokomoji medžiaga Neutrali Nikolaj
204 Duomenų apsaugos pareigūnas Neutrali Nikolaj
206 Slapukų valdymas Neutrali Nikolaj
Audito nr. Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 Titulinis puslapis Neutrali

Kokių banerių reikia?

Nikolaj
2 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):


Nuotraukas - visiems.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Nikolaj
4 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Klasę, kuriai vadovauja.


Ar čia naujausia informacija?

Nikolaj
6 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Nikolaj
7 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Mokytojų tarybą sudaro visi mokytojai, o funkcijos yra nuostatuose. Bet jie nekopijuojami. :(

Nikolaj
8 Mokinių komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?


Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
9 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Nikolaj
11 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Ką atstovauja (mokyklą, tėvus ir pan.).
Pareigas taryboje.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
18 Neformalusis švietimas Rekomendacija

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Būrelių pateikimo būdas yra tobulintinas. Reikėtų įvesti bendra formatą, kuris sudarytų:

- bent viena kokybiška nuotrauka, iliustacija, geresniu atveju ir daugiau nuotraukų ir video, nes toks turinys įdomus.
- aprašymas
- kada vyksta būrelis
- mokamas ar nemokamas
- vadovas ir jo kontaktai

 

Nikolaj
19 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Nikolaj
21 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Nikolaj
22 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kabineto numerį
Dokumentus, jei tokie yra

Nikolaj
23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Nikolaj
27 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Nikolaj
28 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Nikolaj
30 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Nikolaj
32 Parama Neutrali Nikolaj
34 Ugdymas Neutrali Nikolaj
35 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Nikolaj
41 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

Nikolaj
43 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Nikolaj
44 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Nikolaj
45 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Nikolaj
46 Administracinė informacija Neutrali Nikolaj
47 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Nikolaj
52 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Nikolaj
53 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Jau naujasnis turėtų būti.

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Nikolaj
54 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Nikolaj
55 Viešieji pirkimai Neutrali Nikolaj
56 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Nikolaj
57 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
+Nuotrauką (nedės)
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
 

Patikrinti ar visos nuorodos aktualios

Nikolaj
62 Gimnazija Neutrali Nikolaj
63 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Nikolaj
64 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Nikolaj
74 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Išimti „Renkuosi mokyti“ nuorodą. Perkelti nuorodas iš seno tinklapio

Nikolaj
77 Versija neįgaliesiems Neutrali Nikolaj
78 Svetainės medis Neutrali Nikolaj
79 Apie gimnaziją Neutrali

Įdėjome video, kurį radome, bet būtų labai gerai parengti ir kažkokį aprašymą, pristatyti istoriją.

Nikolaj
81 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus

Negali būti tiesiog failas, turi būti kažkoks intro į tai.

 

Nikolaj
82 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Nikolaj
83 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Nikolaj
86 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią įstaigos struktūros schem

Nikolaj
87 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Neteiks.

Nikolaj
104 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Nikolaj
107 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Nikolaj
114 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Nikolaj
115 Gimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Nikolaj
116 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Nikolaj
118 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komisijos funkcijas.

Nikolaj
123 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Nikolaj
129 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Nikolaj
130 Slapukų politika Neutrali Nikolaj
133 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Nikolaj
145 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Nikolaj
155 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Nuotrauką (rekomendacija) neteiks
Pareigybės aprašą (privaloma) neteiks

 

Nikolaj
156 Turinio auditas Neutrali Nikolaj
158 STEAM ugdymas Neutrali

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Nikolaj
160 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Perrašykite iš nuostatų, jei šie netinka.

Nikolaj
161 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės, vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Nikolaj
162 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Nikolaj
163 Savivalda Neutrali Nikolaj
164 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Nikolaj
165 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Tuomet prašome pateikti:
Pareigybės aprašą
Su paslauga susijusius dokumentus.

Nikolaj
166 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Nikolaj
167 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Tuomet pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Paslaugos aprašymą
Dokumentus, jei tokie yra

Nikolaj
168 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Nikolaj
170 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
171 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai Nikolaj
172 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
174 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Nikolaj
175 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Nikolaj
176 Darbo taryba Neutrali Nikolaj
177 Veiklos kokybės įsivertinimas Neutrali Nikolaj
178 Covid-19 Neutrali Nikolaj
179 Projektas „Roots and Offshoots" Neutrali Nikolaj
180 Projektas „Matematikos pasiekimų gerinimas pasitelkiant virtualią ugdymo aplinką“ Rekomendacija

Ar šis projektas finansuotas ES fondų? Tuomet čia reikia programos logotipo

Nikolaj
182 Mokinių senatas Neutrali

Jūsų nuostatai yra skanuoti, paimtume informaciją patys :(

Nikolaj
183 Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Neutrali Nikolaj
184 Projektas ”Klaipėda- Europos jaunimo sostinė 2021” Lietuvos Jūrų muziejaus solidarumo platforma Rekomendacija

Nuoroda į muziejaus puslapį gali būti tokiu atveju, jei muziejus yra jūsų draugas, partneris.

Jei vykdote projektą, tai būtų šaunu parengti informaciją apie tai ir skelbti prie visų kitų jūsų projektų.

Nikolaj
185 Projektas ,,Social Breeze" Neutrali Nikolaj
186 Projektai dideli maži ekranai Neutrali Nikolaj
187 Projektas „Gimnazijos valdymo struktūros efektyvumo didinimas“ Neutrali Nikolaj
188 Tarptautinis projektas „Eco world – our future“ Neutrali Nikolaj
189 Tarptautinis projektas „Building Europe through entrepreneurship and employment“ Neutrali Nikolaj
192 Uniformos Neutrali Nikolaj
193 Individualus ugdymo planas Neutrali Nikolaj
194 Brandos egzaminų laikymas Bendrieji reikalavimai

Paslauga turi turėti aprašymą ir atsakingą asmenį

Nikolaj
195 Pranešėjų apsauga Neutrali Nikolaj
196 Lėšos veiklai viešinti Neutrali Nikolaj
197 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali Nikolaj
198 Konsultavimasis su visuomene Neutrali Nikolaj
200 Metų knyga Neutrali Nikolaj
201 Mokomoji medžiaga Neutrali Nikolaj
204 Duomenų apsaugos pareigūnas Neutrali Nikolaj
206 Slapukų valdymas Neutrali Nikolaj